Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Општинско такмичење из математике
ученици који су постигли значајне резултате и ментори
Општинско такмичење из физике
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из енглеског
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из информатике
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из српског језика
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из српског језика
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из хемије
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из географије и математике за ниже разреде

Развојни план

ПРЕУЗМИ ТЕКСТ

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ И РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

У циљу унапређења квалитета образовања у нашим школама се спроводи процес самовредновања и развојног планирања. То су два међусобно повезана процеса који следе један из другог. Спровођење процеса самовредновања у школама је потребно да би се стекао увид каква је школа, шта је то што представља њене добре стране, а која је то област рада коју треба унапређивати.

Самовредновање и развојно планирање је објективно тешко реализовати ако не постоји квалитетан тимски рад свих запослених у школи који делегирају одговорност запосленима који чине Тим за самовредновање и стручни актив за развојно планирање. Процес и резултати самовредновања и развојног планирања треба да буду производ рада свих запослених у школи, ученика, родитеља, представника Школског одбора и локалне заједнице.

Први корак у процесу самовредновања је избор тима за самовредновање који ће у сарадњи са наставницима изабрати кључну област која ће се вредновати. Веома је важно да школа изради сопствене процедуре и план за самовредновање. Основни водич у овом раду је приручник за самовредновање и вредновање рада школе који је издало Министарство просвете и спорта Републике Србије. У овом приручнику поред детаљног описа процедуре дате су и кључне области које покривају читав рад школе. Свака кључна област има своја подручја вредновања која конкретизују кључне области и показатеље који ближе одређују садржаје и активности који се вреднују.

Следећи корак треба да пружи одговоре на питања како ће доћи до доказа, односно које су технике и инструменти који ће се користити; на који начин и од кога ће се тражити мишљење (наставници, ученици, родитељи, представници локалне заједнице...); чиме могу да се документују / докажу тврдње дате у Приручнику за одређени показатељ који се вреднује. Након тога следи обрада и анализа добијених резултата до којих се дошло различитим техникама и инструментима. Важно је у  школи обезбедити анонимност података, начин чувања, а посебно предупредити злоупотребу и отворено рангирање појединаца. Важно је упознати учеснике са добијеним подацима кроз извештавање. Извештаји би требало да садрже и предложене мере за унапређење у оним делатностима у којима је то неопходно а показало се као приоритет. Те мере су полазна тачка акционог плана којим се унапређује рад школе у конкретној области. Акциони план треба да дефинише активности које ће се предузети, именује носиоце активности, одреди временску динамику реализације и на који ће се начин пратити њихова реализација. Акциони план може бити саставни део  школског развојног плана.

Развојни план је стратешки план развоја школе којим се дефинишу приоритети у оквиру образовно-васпитног рада који се унапређују и развијају. Развојни план је документ који се доноси за период од 3 до 5 година и у његову израду и реализацију треба да буду укључени сви који су непосредно или посредно укључени у рад школе (наставници, запослени у школи, ученици, родитељи, представници локалне заједнице). Да би се издвојили приоритети за унапређење мора се поћи од резултата самовредновања и анализе стања у самој школи. Резултати анализе дају слику о функционисању школе, њеним снагама, слабостима и ресурсима из различитих углова (наставници, родитељи, ученици, представници локалне заједнице) у свим областима на почетку развојног периода и у области наставе и ваннаставних активности, стручног усавршавања наставника, организације рада, руковођења, атмосфере и комуникације, сарадња са локалном заједницом... На основу тога се дефинише мисија школе и визија као слика школе са свим њеним специфичностима за период развоја (3 до 5 година), оно што се жели постићи. Имајући у виду добијене резултате, актив за развојно планирање, наставничко веће, представници школског одбора и ученици, дефинишу област промена и приоритетне потребе развоја у оквиру тих области на заједничком састанку (разговори о развоју школе). Добијени приоритети се дефинишу кроз развојне циљеве који одговарају на то шта се унапређује. Циљеви се даље конкретизују кроз задатке који дају конкретне смернице како промену уводимо, а активности сваки задатак конкретније разрађује.

Школски развојни план разматра наставничко веће а усваја школски одбор. Школски развојни план није коначан документ, већ у развојном процесу отворен за корекције, дораде, промене у складу са самим током развоја и специфичностима школе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЈА

Наша школа је препознатљива у локалној средини, има основна, али не и посебна обележја. Иако постижемо добре резултате, још увек немамо јасно дефинисан начин награђивања. И поред постојећег Кућног реда и правилника о понашању наставника, ученика и родитеља, присутна је недовољна информисаност актера наставног процеса и неуједначеност ставова у тумачењу правилника. Радови ученика се промовишу, али недовољно. Иако постоји слобода изражавања и уважавања мишљења у школи нису у довољној мери присутни предлози, захтеви и боља комуникација нарочито међу запосленима. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно образовним, културним, спортским и другим институцијама и установама у свом окружењу, као и на међународном нивоу, али не покреће нове акције у циљу нове сарадње.

ВИЗИЈА

Желимо да наша школа буде препознатљива по различитим активностима у својој средини, па и шире (међународна сарадња), да подстиче креативнос ученика и наставника уз међусобно уважавање и неговање културе понашања, слободе изражавања, развијање критичког мишљења, толеранције и међусобног поверења. Желимо да наша школа буде препознатљива по добро организованом и укусно уређеном и оплемењеном школском простору. Успоставити  бољу комуникацију са родитељима уз узајамно уважавање у циљу прерастања сарадње у партнерски однос.

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

1.     Подизање угледа и промоција школе

2.     Побољшање међуљудских односа и атмосфере у школи у естетски и функционално опремљеном простору

3.     Прерастање сарадње са родитељима, школским одбором и локалном заједницом у партнерски однос