Test za šesti

1.SLAJD (Sa interneta preuzmi sliku (internet i mreže) i postavi je kao podlogu celog slajda. Izaberi bilo koju sliku samostalno)

Naslov: RAČUNARSKE MREŽE

Podnaslov: Tvoje ime i prezime

2.SLAJD  (sa ovog slajda napravi hiperlinkove na odgovarajuće slajdove u prezentaciji)

SADRŽAJ:

RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Značaj računarskih mreža

Podela mreže

  1. SLAJD (postavi naslov i sliku koju vidiš dole. Sliku preuzmi na svoj računar i onda je učitaj)

Naslov:      RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

 rm

4.SLAJD

Značaj računarskih mreža

Računarske mreže imaju veliki značaj kako za kompanije, tako i za pojedince. Kompanijama mreže omogućuju:

- deljenje resursa (programa, opreme, podataka),

- visoku pouzdanost sistema (pouzdaniji je sistem sa više računara nego sa jednim),

- uštedu novca,

- moćni komunikacioni medijum (udaljeni saradnici mogu zajedno obavljati neki posao) i

- elektronsko poslovanje.

Da nema računarske mreže, svaki zaposleni u firmi morao bi imati svoj štampač, ili bi na nekom prenosnom medijumu (CD/DVD ili flash disk) morao preneti svoje dokumente za štampu do računara koji ima štampač. Uvođenjem mreže, svako može sa svog radnog mesta da pokrene štampanje, bez obzira što štampač nije direktno priključen.

  1. SLAJD (Sa ovog slajda napravi linkove na odgovarajuće slajdove koji su u nastavku. Ovde ćeš imati ukupno 5 linkova)

Naslov: Podela mreže

Prema veličini, računarske mreže mogu se podeliti na:

- Personalne mreže (eng. Personal Area Network - PAN),

- Lokalne mreže (eng. Local Area Network - LAN),

- Bežične lokalne mreže (eng. Wireless Local Area Network - WLAN)

- Mreže širokog područja (eng. Wide Area Network - WAN) i

- Globalne mreže.

  1. SLAJD (na slajd ubaci naslov, tekst i sliku koju prvo preuzmeš na svoj računar i onda je putanjom do slike postaviš na slajd)

 

Naslov: Personalne mreže

Personalne mreže povezuju uređaje jednog korisnika. PAN mrežu čini računar povezan sa štampačem, skenerom, PDA, mobilnim telefonom i sl. Rastojanja koja može da podrži ovakva mreža su veoma mala: od jednog metra, do nekoliko metara.

1

  1. SLAJD (na slajd ubaci ovaj naslov, tekst i sliku koju prvo preuzmeš na svoj računar i onda je putanjom do slike postaviš na slajd)

Lokalne mreže

Lokalne mreže povezuju dva ili više računara (ali i drugih uređaja) u ograničenoj geografskoj oblasti. To je najčešći način organizovanja računarske mreže u okviru jedne firme, škole ili neke druge ustanove. Brzina prenosa informacija je vrlo velika (veća od ostalih tipova mreža), a rastojanja između uređaja se kreću od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

2

  1. SLAJD

Bežične lokalne mreže

Bežične lokalne mreže su lokalne mreže kod kojih računari ne moraju kablovima biti povezani na mrežu. Brzine prenosa podataka su značajno niže od „žičanih“ lokalnih mreža, ali zato omogućuju mobilnost korisnika. U objektima koji ne dozvoljavaju sprovođenje kablova, „kopanje zidova“ ili je potrebno brzo i uz što manje angažovanja omogućiti korisnicima priključivanje na mrežu, bežične mreže su odlično rešenje.

3

  1. SLAJD

Mreže širokog područja

Mreža širokog područja (WAN) se prostire na više geografskih lokacija, koje se sastoje od više LAN-ova. Skoro je nemoguće da mala i srednja organizacija (osim pružalaca mrežnih usluga) povuče mrežne kablove između svoje dve kancelarije u dve različite zemlje udaljene 1000 kilometara

4

  1. SLAJD

Globalna mreža

Globalna mreža povezuje sve prethodne mreže u jedinstvenu celinu koja omogućuje korišćenje resursa i informacija širom čitave planete. To je mreža koju poznajemo kao Internet.

5