Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Развојни план

ПРЕУЗМИ ТЕКСТ

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ И РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

У циљу унапређења квалитета образовања у нашим школама се спроводи процес самовредновања и развојног планирања. То су два међусобно повезана процеса који следе један из другог. Спровођење процеса самовредновања у школама је потребно да би се стекао увид каква је школа, шта је то што представља њене добре стране, а која је то област рада коју треба унапређивати.

Самовредновање и развојно планирање је објективно тешко реализовати ако не постоји квалитетан тимски рад свих запослених у школи који делегирају одговорност запосленима који чине Тим за самовредновање и стручни актив за развојно планирање. Процес и резултати самовредновања и развојног планирања треба да буду производ рада свих запослених у школи, ученика, родитеља, представника Школског одбора и локалне заједнице.

Први корак у процесу самовредновања је избор тима за самовредновање који ће у сарадњи са наставницима изабрати кључну област која ће се вредновати. Веома је важно да школа изради сопствене процедуре и план за самовредновање. Основни водич у овом раду је приручник за самовредновање и вредновање рада школе који је издало Министарство просвете и спорта Републике Србије. У овом приручнику поред детаљног описа процедуре дате су и кључне области које покривају читав рад школе. Свака кључна област има своја подручја вредновања која конкретизују кључне области и показатеље који ближе одређују садржаје и активности који се вреднују.

Следећи корак треба да пружи одговоре на питања како ће доћи до доказа, односно које су технике и инструменти који ће се користити; на који начин и од кога ће се тражити мишљење (наставници, ученици, родитељи, представници локалне заједнице...); чиме могу да се документују / докажу тврдње дате у Приручнику за одређени показатељ који се вреднује. Након тога следи обрада и анализа добијених резултата до којих се дошло различитим техникама и инструментима. Важно је у  школи обезбедити анонимност података, начин чувања, а посебно предупредити злоупотребу и отворено рангирање појединаца. Важно је упознати учеснике са добијеним подацима кроз извештавање. Извештаји би требало да садрже и предложене мере за унапређење у оним делатностима у којима је то неопходно а показало се као приоритет. Те мере су полазна тачка акционог плана којим се унапређује рад школе у конкретној области. Акциони план треба да дефинише активности које ће се предузети, именује носиоце активности, одреди временску динамику реализације и на који ће се начин пратити њихова реализација. Акциони план може бити саставни део  школског развојног плана.

Развојни план је стратешки план развоја школе којим се дефинишу приоритети у оквиру образовно-васпитног рада који се унапређују и развијају. Развојни план је документ који се доноси за период од 3 до 5 година и у његову израду и реализацију треба да буду укључени сви који су непосредно или посредно укључени у рад школе (наставници, запослени у школи, ученици, родитељи, представници локалне заједнице). Да би се издвојили приоритети за унапређење мора се поћи од резултата самовредновања и анализе стања у самој школи. Резултати анализе дају слику о функционисању школе, њеним снагама, слабостима и ресурсима из различитих углова (наставници, родитељи, ученици, представници локалне заједнице) у свим областима на почетку развојног периода и у области наставе и ваннаставних активности, стручног усавршавања наставника, организације рада, руковођења, атмосфере и комуникације, сарадња са локалном заједницом... На основу тога се дефинише мисија школе и визија као слика школе са свим њеним специфичностима за период развоја (3 до 5 година), оно што се жели постићи. Имајући у виду добијене резултате, актив за развојно планирање, наставничко веће, представници школског одбора и ученици, дефинишу област промена и приоритетне потребе развоја у оквиру тих области на заједничком састанку (разговори о развоју школе). Добијени приоритети се дефинишу кроз развојне циљеве који одговарају на то шта се унапређује. Циљеви се даље конкретизују кроз задатке који дају конкретне смернице како промену уводимо, а активности сваки задатак конкретније разрађује.

Школски развојни план разматра наставничко веће а усваја школски одбор. Школски развојни план није коначан документ, већ у развојном процесу отворен за корекције, дораде, промене у складу са самим током развоја и специфичностима школе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЈА

Наша школа је препознатљива у локалној средини, има основна, али не и посебна обележја. Иако постижемо добре резултате, још увек немамо јасно дефинисан начин награђивања. И поред постојећег Кућног реда и правилника о понашању наставника, ученика и родитеља, присутна је недовољна информисаност актера наставног процеса и неуједначеност ставова у тумачењу правилника. Радови ученика се промовишу, али недовољно. Иако постоји слобода изражавања и уважавања мишљења у школи нису у довољној мери присутни предлози, захтеви и боља комуникација нарочито међу запосленима. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно образовним, културним, спортским и другим институцијама и установама у свом окружењу, као и на међународном нивоу, али не покреће нове акције у циљу нове сарадње.

ВИЗИЈА

Желимо да наша школа буде препознатљива по различитим активностима у својој средини, па и шире (међународна сарадња), да подстиче креативнос ученика и наставника уз међусобно уважавање и неговање културе понашања, слободе изражавања, развијање критичког мишљења, толеранције и међусобног поверења. Желимо да наша школа буде препознатљива по добро организованом и укусно уређеном и оплемењеном школском простору. Успоставити  бољу комуникацију са родитељима уз узајамно уважавање у циљу прерастања сарадње у партнерски однос.

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

1.     Подизање угледа и промоција школе

2.     Побољшање међуљудских односа и атмосфере у школи у естетски и функционално опремљеном простору

3.     Прерастање сарадње са родитељима, школским одбором и локалном заједницом у партнерски однос